17:48 | شنبه 1 آبان 1400
Research Analysis Debriefing Day
گفتگو با مدیرعامل زر ماکارون

1399/07/02

گفتگو با مدیرعامل زر ماکارون

گروه غذایی زر که بیشتر با نام زر ماکارون شناخته می شود به تازگی وارد بازار سرمایه شده است.