16:58 | شنبه 1 آبان 1400
Research Analysis Debriefing Day
درآمدهای "بجهرم" در شهریورماه فیوز پراند

1400/07/04 11:00

چه خبر از نمادهای بورسی:

درآمدهای "بجهرم" در شهریورماه فیوز پراند

میزان فروش/ارائه خدمات شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم در شهریورماه سال جاری، بالغ‌بر ۱،۳۹۳،۳۰۰ «مگاوات بر ساعت» گزارش‌شد.

به گزارش نماد برتر، شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به شهریورماه سال جاری میزان درآمد شناسایی‌شده خود را طی این دوره برابر با ۶۰۴،۶۶۴ میلیون ریال گزارش کرده و مقدار درآمد‌های ثبت‌شده این شرکت از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه بالغ‌بر ۳،۱۰۷،۹۳۶ میلیون ریال بوده اعلام‌شده، در طی این دوره میزان سرمایه ارائه‌شده از سوی این شرکت ۲۴,۱۴۵ میلیارد ریال گزارش‌شده است.


درآمد حاصل‌شده شرکت "بجهرم" در ششمین ماه سپری‌شده از سال جاری در مقایسه با ماه گذشته ۱۳ درصد اُفت درآمد را مشاهده کرده و نسبت به دوره مشابه سال گذشته نیز با ۵۲ درصد رشد را به همراه داشته، درآمد‌های ثبت‌شده از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال گذشته ۳۷ درصد افزایش درآمد را به همراه داشته است.


بیشترین میزان درآمد کسب‌شده طی این دوره یک‌ماهه در حوزه «انرژی الکترونیکی» با ۴۴۱،۹۸۷ میلیون ریال بوده و مابقی مقدار درآمد در اختیار «آمادگی تولید انرژی الکترونیکی» با ۱۶۲،۶۷۷ میلیون ریال بوده است.


میزان فروش/ارائه خدمات شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم در شهریورماه سال جاری، بالغ‌بر ۱،۳۹۳،۳۰۰ «مگاوات بر ساعت» گزارش‌شده که در مقایسه با ماه گذشته ۱,۴۸ درصد افزایش فروش داشته و مجموع فروش این شرکت از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه برابر با ۶،۳۶۱،۶۹۲ «مگاوات بر ساعت» به ثبت رسیده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته نزدیک به ۳ درصد رشد را در پی داشته است