01:24 | دوشنبه 31 خرداد 1400
Research Analysis Debriefing Day

برچسب:

متانول صادراتی

رشد درآمدهای «زاگرس» برای سومین ماه پیاپی
نماد برتر - بیشترین میزان درآمدی که زاگرس کسب کرده از محل فروش محصول «متانول صادراتی» با ۲۰.۰۳۱ میلیارد ریال بوده است.
متانول سر لیت فروش «شفن»
نماد برتر - بیشترین میزان فروش محصولات در اختیار «متانول» با ۴۳.۹۳۹ تن بوده که مجموعاً از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفندماه ۶۷۵.۴۹۰ تن فروش را به همراه داشته است.
صفحه قبل | صفحه بعد